اقتصادی

نرخ کرایه ماشین آلات 1401

افزایش قیمت کرایه ماشین آلات طرح‌های عمرانی در نیمه نخست سال

نتایج آمارگیری از قیمت کرایه‎ ماشین عروس و سایر ماشین‌آلات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی توسط مرکز آمار ایران منتشر شد. به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، نتایج آمارگیری از قیمت کرایه‎ ماشین‌آلات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی توسط مرکز آمار ایران منتشر شد. طرح آمارگیری از کرایه‎ ماشین‌آلات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی از سال ١٣٦٥ به صورت ۶ ماهه در سطح استـان تهران توسط مرکز آمار ایران اجرا می‌شود.

در این آمارگیری، اطلاعات مربوط به کرایه‎ ساعتی انواع ماشین‌آلات مورد استفاده در طرح‏های عمرانی (٦٠ مورد) با ارسال پرسشنامه ها‌ی مربوط از طریق رایانامه به پیمانکاری‏‌های مجری طرح‏های عمرانی در استان تهران، جمع‌آوری می‌‏شود. این طرح در مرداد ماه سال ١٣٩٧ برای جمع ‏آوری اطلاعات مربوط به نیمه‎ی اول همان سال اجرا شده است. نتایج حاصل از این آمارگیری، متوسط کرایه ساعتی برخی از انواع ماشین‌آلات مورد استفاده در طرح‏های عمرانی در نیمه اول سال ١٣٩٧ و تغییرات آن نسبت به دوره ‎ی قبل و دوره‎ی مشابه سال قبل در جدول فابل پیوست موجود است.

استان تهران, ایران, پراید

کرایه ماشین‌آلات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی چقدر بود؟

بیشترین افزایش کرایه‌ ساعتی مربوط به «بولدوزر به قدرت ٣٥٠ اسب بخار با راننده» با ٦٠,١ درصد و کمترین افزایش در متوسط کرایه ساعتی مربوط به «تانکر آب پاش ١٥٠٠٠ لیتری با راننده» با ١٦.١ درصد نسبت به دوره قبل بوده است. به نقل از مرکز آمار ایران، بیشترین افزایش کرایه‌ ساعتی مربوط به «بولدوزر به قدرت ٣٥٠ اسب بخار با راننده» با ٦٠,١ درصد و کمترین افزایش در متوسط کرایه ساعتی مربوط به «تانکر آب پاش ١٥٠٠٠ لیتری با راننده» با ١٦.١ درصد نسبت به دوره قبل بوده است.

طرح آمارگیری از کرایه‎‌ ماشین‌آلات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی از سال ١٣٦٥ به ‌صورت شش‌ماهه در سطح استـان تهران توسط مرکز آمار ایران اجرا می‌شود. در این آمارگیری، اطلاعات مربوط به کرایه‎ ساعتی انواع ماشین‌آلات مورد استفاده در طرح‏های عمرانی (٦٠ مورد)، با ارسال پرسشنامه‌ها‌ی مربوطه از طریق رایانامه به پیمانکاری‏های مجری طرح‏های عمرانی در استان تهران، جمع‌آوری می‏‌شود. این طرح در بهمن ماه سال ١٣٩٩ برای جمع‌‏آوری اطلاعات مربوط به نیمه‎‌ دوم همان سال اجرا شده است.

در مقایسه‌ تمامی ٦٠ قلم مورد آمارگیری این دوره، بیشترین افزایش کرایه‌ ساعتی مربوط به «بولدوزر به قدرت ٣٥٠ اسب بخار با راننده» با ٦٠,١ درصد و کمترین افزایش در متوسط کرایه ساعتی مربوط به «تانکر آب پاش ١٥٠٠٠ لیتری باراننده» با ١٦.١ درصد نسبت به دوره­‌ قبل بوده است. همچنین، مقایسه‌ متوسط کرایه‎ ساعتی در این دوره با دوره‌ مشابه سال قبل نشان می‌دهد که بیشترین افزایش کرایه‎ ساعتی مربوط به «تریلی کفی به ظرفیت ١٠ تن بدون کشنده » با ١٤٤,٢ درصد و کمترین افزایش کرایه‌ ساعتی مربوط به «موتور جوش دیزلی ١٠٠ تا ١٥٠ آمپر» با ٤٨.٩ درصد بوده است.

کرایه ماشین آلات چقدر گران تر شده است؟

مرکز آمار در تازه ترین گزارش خود نتایج آمارگیری از کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی در نیمه اول سال 94 را مورد بررسی قرار داده است.  مرکز آمار در تازه ترین گزارش خود نتایج آمارگیری از کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی در نیمه اول سال 94 را مورد بررسی قرار داده است.

در این آمارگیری اطلاعات مورد نظر برای 60 قلم منتخب از ماشین آلات مورد استفاده قرار گرفته که در هفت گروه گردآوری شده است. براساس این گزارش کمترین و بیشترین درصد تغییرات متوسط کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی ملی و استانی در سطح استان تهران در نیمه اول سال به تفکیک هر گروه، نسبت به نیمه قبل (نیمه دوم 93) و نیمه مشابه سال قبل (نیمه اول 93)ارایه شده است.

گروه ماشین آلات حمل و نقل

این گروه شامل 18 قلم از انواع ماشین سواری، وانت، کامیون کمپرسی، تانکر آبپاش و تراکتور است . مقایسه اقلام این گروه با دوره قبل نشان می دهد که کرایه متوسط ساعتی تمامی اقلام آن افزایش داشته است . در این میان، بیشترین افزایش متوسط کرایـه سـاعتی مربـوط بـه «ماشین سواری پراید یا مشابه با راننده» با 20.3 درصد و کمترین افزایش مربوط به «تانکر آب پاش 20000 لیتری با راننده » بـا 5.6 درصد است.

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه ی اول 1394 با دوره مشابه سال قبل، نشان می دهد که متوسط کرایه ساعتی تمامی اقلام ایـن گـروه افزایش داشته است . در این میان، بیشترین افزایش متوسط کرایه ساعتی مربوط به «ماشین سواری پراید یا مشابه با راننده » با 24.2 درصـد و کمترین افزایش مربوط به « تانکر آب پاش 20000 لیتری با راننده» با 3/8 درصد است.

گروه جرثقیل ها

 این گروه شامل 12 قلم از انواع جرثقیل است . مقایسه ی اقلام این گروه با دوره قبل نشان می دهد که متوسط کرایـه سـاعتی تمـامی اقـلام افزایش داشته است . بیشترین افزایش متوسط کرایه ساعتی مربوط به «جرثقیل خودروی چرخ زنجیری حدود20 تن با راننده » با 16.0درصـد و کمترین افزایش مربوط به «جرثقیل کفی10 تن با کامیون 16 تن با راننده » با 2/1 درصد است.

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه ی اول 1394 با دوره مشابه سال قبل نشان می دهد که متوسط کرایه ساعتی تمامی اقلام ایـن گـروه افزایش داشته است . در این میان، بیشترین افزایش متوسط مربوط به « جرثقیل خودروی چرخ زنجیری حدود 20 تن با راننده» با 25.2 درصد و کمترین افزایش مربوط به «جرثقیل کامیونی دو کابینه حدود20 تن با راننده» با 7/8 درصد است.

گروه ماشین آلات عملیات خاکی

این گـروه شامـل 15 قلم از انواع بیـل مکانیکی، بولدوزر، لودر و گریدر است . مقایسه اقلام این گروه با دوره قبل نشان می دهد تمامی اقلام این گروه دارای افزایش کرایه ساعتی بوده است . در این میان، بیشترین افزایش متوسط کرایه ساعتی مربـوط بـه « بولـدوزر بـه قـدرت حـدود 150 اسب بخار با راننده » با 14.8درصد و کمترین افزایش مربوط به « گریدر به قدرت حدود 180 اسب بخار با راننده » با 7/5 باشد درصد است. مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمهی اول 1394 با دوره مشابه سال قبل نشان می دهد که متوسط کرایه ساعتی تمامی اقلام ایـن گـروه افزایش داشته است . در این میان، بیشترین افزایش مربوط به «گریدر به قدرت حدود 150 اسب بخار بـا راننـده» بـا 17.0 درصـد و کمتـرین افزایش مربوط به « بولدوزر به قدرت حدود 300 اسب بخار با راننده» با 3/7 درصد است.

گروه ماشین آلات تراکم سطح زمین

این گروه شامل 7 نوع غلتک است . مقایسه اقلام این گروه با دوره قبل نشان می دهد که متوسط کرایه ساعتی تمامی اقلام این گروه افزایش داشته است . در این میان، بیشترین افزایش متوسط کرایه ساعتی مربوط به «غلتک ویبره کششی حدود 6 تـن بـا راننـده » بـا 15.5درصـد و کمترین افزایش مربوط به « غلتک ویبرهی خودروی کمرشکن چرخ آهنی لاستیکی حدود 10 تن با راننده» با 7/4 درصد است.

مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه ی اول 1394 با دوره مشابه سال قبل نشان می دهد که تمامی اقلام این گروه دارای افـزایش متوسـط کرایه ساعتی بوده اند . در این میان، بیشترین افزایش متوسط کرایه ساعتی مربوط به «غلتک ویبرهی کششی حدود 6 تن با راننـده » بـا 20.2 درصد و کمترین افزایش مربوط به «غلتک ویبرهی خودروی کمرشکن چرخ آهنی لاستیکی حدود 10 تن با راننده » با 0/7 درصد است.

 گروه ماشین آلات تهیه و اجرای بتن

این گروه شامل 3 قلم از انواع مخزن و بتونیر است . مقایسه اقلام این گروه با دوره قبل نشان می دهد که متوسط کرایه ساعتی تمـامی اقـلام آن افزایش داشته است . در این میان، بیشترین افزایش متوسط کرایه ساعتی مربوط به «بتونیر500 لیتری با اپراتور» با 21.1 درصد و کمترین افزایش مربوط به « مخزن متحرک بتن – تراک میکسر 6 – مترمکعبی با راننده» با 0/7 درصد است. مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه ی اول 1394 با دوره مشابه سال قبل، نشان می دهد که تمام اقلام این گروه از افزایش متوسط کرایـه ساعتی برخوردار است . بیشترین افزایش متوسط کرایه ساعتی، همچنان مربوط به «بتونیر500 لیتری با اپراتور» با 27.5 درصد و کمترین افزایش مربوط به «مخزن متحرک بتن – تراک میکسر 6 – مترمکعبی با راننده» با 4/8 درصد است.

 گروه ماشین آلات تهیه و اجرای آسفالت

 این گروه نیز شامل 2 قلم است . کرایه ساعتی هر دو قلم این گروه در این دوره نسبت به دوره پیش دارای افزایش بوده اند که کرایـه سـاعتی مربوط به « قیرپاش حدود5000 لیتری با خودرو و راننده» با 22.2 درصد بیشترین افزایش را داشته است. مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه ی اول 1394 با دوره مشابه سال قبل نشان می دهد که هر 2 قلم ایـن گـروه دارای افـزایش متوسـط کرایه ساعتی هستند . در این میان، بیشترین افزایش مربوط به «ماشین آسفالت پخشکنی-فینیشر -چرخ زنجیری با راننـده» بـا 26.5 درصـد بوده است .

 گروه دستگاه های جوشکاری

 این گروه شامل 3 قلم از انواع دستگاه های جوشکاری است . مقایسه ی اقلام این گروه با دوره قبل نشان میدهد که متوسـط کرایـه سـاعتی تمامی اقلام این گروه دارای افزایش است . در این میان، بیشترین افزایش متوسط کرایه ساعتی مربوط به « موتور جوش دیزلـی400 آمپـر با 9/9 درصد و کمترین افزایش مربوط به « موتور جوش دیزلی 100 تا 150 آمپر» با 8/7 درصد است.

در مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه ی اول 1394 با دوره مشابه سال قبل، « موتـور جـوش دیزلـی400 آمپـر » بـا 12.4 درصـد دارای بیشترین افزایش متوسط کرایه ساعتی بوده و کمترین افزایش مربوط به «موتور جوش دیزلی100 تا 150 آمپر» با 10.2 درصد بوده است.

جزئیات کرایه ماشین آلات مورد استفاده در طرح های عمرانی

به نقل از مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری از کرایه ماشین‌آلات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی از سال ۱۳۶۵ به صورت شش ماهه در سطح استان تهران توسط مرکز آمار ایران اجرا می‌شود. در این آمارگیری، اطلاعات مربوط به کرایه ساعتی انواع ماشین آلات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی، با ارسال پرسشنامه‌های مربوط از طریق رایانامه به پیمانکاری‌های مجری طرح‌های عمرانی در استان تهران، جمع‌آوری می‌شود.

این طرح در مردادماه سال ۱۳۹۵ برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به نیمه اول همان سال اجرا شده است. بر اساس نتایج حاصل از این آمارگیری، متوسط کرایه‌ ساعتی برخی از انواع ماشین‌آلات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی در نیمه‌ اول سال ۱۳۹۵ و تغییرات آن نسبت به دوره قبل و دوره مشابه سال قبل نشانگر این است که در مقایسه تمامی ۶۰ قلم مورد آمارگیری این دوره، بیش‌ترین کاهش کرایه ساعتی مربوط به “ماشین سواری استیشن چهاردر با راننده ” با ۱۰.۹ درصد و بیش‌ترین افزایش در متوسط کرایه‌ی ساعتی مربوط به “موتور جوش دیزلی ۱۵۰ تا ۲۵۰ آمپر” با ۲۱.۴ درصد نسبت به دوره قبل بوده است.

همچنین، مقایسه متوسط کرایه ساعتی در این دوره با دوره‌ مشابه سال قبل نشان می‌دهد که بیش‌ترین کاهش کرایه ساعتی مربوط به “جرثقیل خودرو چرخ زنجیری حدود ۲۰ تن با راننده” با ۱۲.۹ درصد و بیش‌ترین افزایش کرایه ساعتی مربوط به “موتور جوش دیزلی ۱۵۰ تا ۲۵۰ آمپر” با ۲۴.۷ درصد بوده است.

مجله سلامتی ایران

جدیدترین اخبار روز پزشکی و سلامتی ایران و جهان و در این مجله سلامتی و پزشکی می توانید شاهد بررسی انواع امراض و بیماری های مختلف، شیوه ها و راهکار های درمان، روش های تشخیص بیماری باشید.