اجتماعی

محکومیت دولت و مقامات آمریکا در پرونده حمله تروریستی اهواز

آمریکا, اهواز, پرو

شعبه 55 دادگاه حقوقی روابط بین الملل تهران پس از رسیدگی علنی به پرونده شکایت مطرح شده در خصوص واقعه تروریستی 31 شهریور سال 97 اهواز، دولت و مقامات آمریکا را به پرداخت دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون دلار خسارت به خواهان های این پرونده محکوم کرد.

به گزارش مجله سلامتی ایران، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد:

در پی اقدامات دولت آمریکا در تاسیس، تقویت و ترویج گروه های تروریستی از جمله گروه تروریستی داعش و حرکه النضال العربیه که مجری حمله تروریستی 31 شهریور اهواز در سال 1397 بودند، 64 نفر از خانواده شهدا و مجروحین این واقعه تروریستی به استناد قانونِ اقدام متقابل علیه دولت و مقامات آمریکا مبادرت به طرح دعوای حقوقی در  قوه قضائیه کردند.

در پی این شکایت، پرونده به شعبه 55 دادگاه حقوقی روابط بین الملل تهران ارجاع و پس از رسیدگی علنی به این شکایت، دادگاه به محکومیت  دو میلیارد و هشتصدو هشتاد میلیون دلاری دولت و مقامات آمریکا در حق خواهان ها رای داد.

در واقعه تروریستی 31 شهریور سال 97 در اهواز، 25 نفر شهید و بیش از 70 نفر مجروح شدند.

این اقدام توسط گروهک های تروریستی داعش و حرکه النضال العربیه لتحریر الاهواز سامان دهی و اجرا شد و به صورت رسمی نیز مورد قبول اعضای گروهک تروریستی حرکه النضال العربیه لتحریر الاهواز قرار گرفت.

پیش از این  انتساب اعمال تروریستی داعش به آمریکا در دادخواست شهدای مجلس، ناصریه، حله و سامرا بر اساس اسناد منتشر شده از طرف آمریکائی ها و همچنین سایر مستندات و دلایل میدانی اثبات گردیده بود و در این پرونده نیز به همان رویه استناد گردید.

در دادخواست ارائه شده به دادگاه 64 نفر از آسیب دیدگان به عنوان خواهان پرونده و 31 نفر از دولت و مقامات آمریکایی (اشخاص حقیقی و حقوقی) به عنوان خوانده حضور داشتند.

  بر اساس رای صادره توسط شعبه 55 دادگاه حقوقی روابط بین الملل مبلغ محکومیت دولت و مقامات آمریکایی از حیث خسارات مادی، معنوی و تنبیهی در این پرونده به شرح ذیل می باشد:

– بر اساس رای صادره دادگاه از باب خسارات مادی و معنوی وارده به خواهان های ردیف 1 الی 32 که عزیزانشان را در این واقعه تروریستی از دست داده اند، حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ سی میلیون دلار به ازای هر خواهان و مجموعاَ به مبلغ نهصد و شصت میلیون دلار صادر شده است.

– در ضمن دادگاه برای خواهان ردیف 33 الی 64 که متحمل خسارت و آسیب های جسمی جدی ناشی از اقدامات تروریستی مذکور شده اند بر اسا س رویه دعاوی متقابل از باب خسارت مادی ومعنوی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ بیست میلیون دلار به ازای هر خواهان و مجموعاَ به میزان ششصدو و چهل میلیون دلار  صادر گردیده است.

– همچنین از باب خسارات تنبیهی نیز دادگاه حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت یک میلیارد و دویست و هشتاد میلیون دلار در حق خواهان ها صادر کرده است.

انتهای پیام