این مرکز مجهز به پیشرفته ترین دستگاه های سونوگرافی جهت انجام سونوگرافی های ذیل می باشد:

  • سونوگرافی تخصصی پستان و بافت نرم
  • سونوگرافی جنین ( شامل سونوگرافی رنگی و بررسی رشد جنین از نظر IUGR بیوفیزیکال پروفایل جنین سونوگرافی داپلر رنگی عروق)
  • سونوگرافی اطفال و بزرگسال
  • سونوگرافی داخلی زنان
  • نمونه برداری از توده های پستان زیر گاید سونوگرافی
  • تخلیه مایع لخته از قسمت های مختلف بدن بعد از عمل جراحی زیبایی