نحوه تشخیص پوکی استخوان

تنها راهی که می‌توان وضعیت پنهان استخوان‌های بدن فرد را آشکار کرد اندازه‌گیری ذخیرۀ استخوانی یا به‌ عبارت دیگر دانسیومتری است.

در واقع با انجام دانسیومتری و یا BMD است که می‌توانیم بفهمیم چقدر ذخیرۀ استخوانی داریم تا برای انتخاب روش تغذیۀ سالم و زندگی سالم برای خود برنامه‌ریزی کنیم.

 

چه آزمون‌‌هایی برای تراکم استخوان در این مرکز انجام می‌شود؟

 

با استفاده از دستگاه Hologic کلیه‌ی آزمون‌ها برای دانسیومتری انجام می‌شود از جمله:

همچنین آزمون‌های تکمیلی BMD

* BMD از ناحیۀ Whole body

* BMD از IVA

* BMD از Decubitus lateral

 

* دانسیومتری از ستون فقرات کمری

* دانسیومتری مفصل لگن یا هیپ

* دانسیومتری از مچ دست

 

قابلیت‌های دستگاه سنجش تراکم استخوان هالوژیک

این دستگاه به روش DEXA که یکی از دقیق‌ترین روش‌های تراکم استخوان است عمل می‌کند.

میزان پرتوگیری برای فرد بسیار پایین است بطوریکه می‌توان گفت مقدار دوز جذب شده در صدبار دانسیومتری برابر با یک بار رادیوگرافی ساده ریه می‌باشد.

بنابراین انجام تست دانسیومتری هیچ‌گونه ضرری برای فرد ندارد.