کمیسیون های شورای شهر قزوین به پنج کمیسیون تقلیل پیدا می کند

به گزارش خبرگزاری مجله سلامتی ایران از قزوین ؛ قانون فرازولا فصیحی رمادی در جلسه شورای اسلامی خواجوی: اعضای شورا می توانند تعداد کمیسیون های شورا را کاهش داده یا افزایش دهند: اعضای شورای شهر خزوین نظر کارشناسان را برای ساده سازی تجارت بررسی کرده و از آنها استفاده کرده اند.

وی افزود: به ازای هر کمیسیون باید سه نفر وجود داشته باشد که پنج نفر از آنها اعضای کمیسیون های شهرداری هستند.

رامندی گفت: در این جلسه رای گیری مخفی برای انتخاب اعضای کمیسیون عمران ، ترافیک و امور زیربنایی انجام شد. این کمیسیون برای پیوستن به مهدی مهدی خانی و مهری سعادت تقوی ، محسن حق شناس و علی فرمانی و قاسم الهیاری 9 رای. آنها آمدند.

همچنین یکی از کمیسیون های اصلی و اصلی شهرداری ، کمیسیون امور اداری ، برنامه ریزی و سرمایه گذاری ، اعضای خود را با 9 رای شکست داد.

اعضای کمیسیون: والی چگینی ، محسن حق شناس ، مهری سادات تقوی ، حسین سلجو و مهدی مهدیخانی به عضویت این کمیسیون درآمدند.

Image_2021_8_5-12_53_36_793_ ib6

همچنین برای کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی ، زنان و خانواده رای گیری شد و حسین سلجو ، قاسم الهیاری ، علی فرمانی و زنان فاطمه اشدری و مهری تقوی به این کمیسیون ملحق شدند.

کمیسیون شهرسازی ، املاک و حقوق یکی دیگر از کمیسیون های جدید شورای شهر کازوین است که اعضای آن و مهدی مهدی خانی ، محسن حق شناس ، مهری سادات تقوی ، والی چگینی و علی فرمانی را شناخته است.

کمیسیون جدید شورای شهر کازوین ، کمیسیون نظارت و خدمات خدمات شهری است که اعضای آن عبارتند از: علی فرمانی ، قاسم الهیاری ، فاطمه اشدری ، والی چگینی و محسن حق شناس.

خبر مرتبط:  واردات خودروی هیبریدی آزاد می شود