سونوگرافی شکم :

جهت بررسی بهتر ارگانهای شکم بهتر است بیمار ناشتا باشد.
سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری با مثانه پر انجام می شود.

سونوگرافی لگن :

سونوگرافی لگن جهت بررسی مشکلات رحم، تخمدانها و مثانه در خانم ها و بررسی مشکلات پروستان و مثانه در آقایان باید با مثانه کاملا پر انجام شود

سونوگرافی سه ماه اول: با مثانه پر انجام می شود.

سونوگرافی داخلی : جهت بررسی دقیق تر رحم و تخمدان ها با مثانه خالی انجام می شود.