منابع آبی لرستان بسیار نگران کننده و وخیم است

به گزارش لرستان آنلاین ، داریوش حسن نژاد ، مدیرعامل این شرکت ، رئیس دادگستری ، دادستان انقلاب و فرمانده پلیس سلسله با حضور معاون وزیر دفاع و بهره برداری ، مدیر حفاظت آب منطقه ای و مدیر منابع آب سازمان شهر سلسی وی گفت که وضعیت آب استان بسیار بد است ، گفت:

بسیاری از رودخانه های استان خشک شده اند و سرریز ذخایر آب های زیرزمینی از توان آنها در تغذیه منابع آب زیرزمینی فراتر رفته است که طبق پیش بینی ها و ادامه بحران خشکسالی ، خسارات جبران ناپذیری به آب استان وارد می کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان افزود: خلاص شدن از شر وضعیت موجود ، نظارت و انجام برنامه های به موقع برای کم آبی ، کنترل و کنترل آبهای سطحی و آب ؛ بخشی دیگر از راه های کاهش تنش آبی در لرستان ، بهبود مصرف آب از جمله توسعه کشاورزی دیم ، ممنوعیت محصولات آبی ، با هدف سازگاری با کم آبی و بهبود مدل کشاورزی.

در پایان این دیدار ، لرستان با اهدای لوح یادبود یاد مدیران منطقه ای آب سید احمد موسوی ، رئیس دادگستری ، یونس آزادپور ، دادستان عمومی انقلاب و اصغر عیسی فرمانده پلیس سلسه را تقدیم کرد. وی از انسداد چاه های غیرقانونی مطابق با تصویب شورای عالی آب و طرح ترمیم و متعادل سازی ، برخورد قاطع با تخلفات منابع آب زیرزمینی ، قدردانی کرد.

48

خبر مرتبط:  واردات خودروی هیبریدی آزاد می شود