علمی و پزشکی

مرگ صفر کرونا در ۵ استان / کاهش بستری‌ها در ۲۸ استان کشور

در یکصد و شانزدهمین هفته از همه گیری کووید 19 در ایران، مرگ و میر در پنج استان کشور صفر و در 28 استان کشور، کاهش بیماران بستری در بیمارستان ها مشاهده شده است.

به گزارش مجله سلامتی ایران، بررسی هفتگی وضعیت فعلی کشور حاکی از فوت در پنج استان زنزن، سمنان، فارس، کردستان و گلستان در هفته سوم اردیبهشت ماه مصادف با یکصد و شانزدهمین هفته اپیدمی کرونا در کشور است. به دلیل کرونا صفر شد

همچنین تعداد بیماران سرپایی مثبت شناسایی شده در هفته گذشته ۲۲۱۸ نفر، تعداد بستری‌های جدید ۵۳۶ نفر و تعداد فوت‌های جدید در هفته اخیر ۷۸ نفر بوده است.

صفر مرگ ناشی از کرونا در 5 استان / کاهش بیمارستان ها در 28 استان کشور

صفر مرگ ناشی از کرونا در 5 استان / کاهش بیمارستان ها در 28 استان کشور

بررسی روند اپیدمیولوژیک کرونا در تمام استان های کشور در هفته صد و شانزدهم اپیدمی

تهران

در استان تهران هفته گذشته تعداد بیماران سرپایی مثبت شناسایی شده 82 نفر، تعداد بستری های جدید 95 نفر و آمار جدید کشته شدگان 12 نفر است.

صفر مرگ ناشی از کرونا در 5 استان / کاهش بیمارستان ها در 28 استان کشور

همچنین در استان تهران نیز در هفته های اخیر میزان بستری و فوت در استان کاهش یافته است. میزان بستری و فوت در استان در کشور متوسط ​​است.

صفر مرگ ناشی از کرونا در 5 استان / کاهش بیمارستان ها در 28 استان کشور

کهگیلویه و بویراحمد

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها کاهش یافته و آمار فوتی‌ها در استان اندکی افزایش یافته است. میزان بروز و مرگ و میر بستری شدن در بیمارستان در استان بسیار بالاتر از میانگین کشوری است.

صفر مرگ ناشی از کرونا در 5 استان / کاهش بیمارستان ها در 28 استان کشور

ایلام

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر استان متوسط ​​است.

صفر مرگ ناشی از کرونا در 5 استان / کاهش بیمارستان ها در 28 استان کشور

کرمان

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها کاهش و تعداد فوتی‌ها در استان افزایش یافته است. حوادث بستری شدن در بیمارستان و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

صفر مرگ ناشی از کرونا در 5 استان / کاهش بیمارستان ها در 28 استان کشور

خراسان جنوبی

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها کاهش یافته و آمار فوتی‌ها در استان اندکی افزایش یافته است. میزان بستری در این استان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

خبر مرتبط:  باکتری‌های دوستدار سرطان پروستات

صفر مرگ ناشی از کرونا در 5 استان / کاهش بیمارستان ها در 28 استان کشور

خراسان شمالی

در هفته های اخیر روند پیوسته بستری شدن و مرگ در این استان اندکی افزایش یافته است. میزان بروز و مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

صفر مرگ ناشی از کرونا در 5 استان / کاهش بیمارستان ها در 28 استان کشور

چهارمحال و باکتیاری

تعداد بستری ها کم است و تلفات در این استان دست نخورده باقی مانده است. میزان بستری و مرگ و میر در استان در کشور متوسط ​​است.

صفر مرگ ناشی از کرونا در 5 استان / کاهش بیمارستان ها در 28 استان کشور

لرستان

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کم است. میزان بروز و مرگ و میر بستری شدن در بیمارستان در استان بسیار بالاتر از میانگین کشوری است.

صفر مرگ ناشی از کرونا در 5 استان / کاهش بیمارستان ها در 28 استان کشور

کرمانشاه

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. تعداد بیماران بستری و فوتی در استان متوسط ​​در کشور است.

صفر مرگ ناشی از کرونا در 5 استان / کاهش بیمارستان ها در 28 استان کشور

یزد

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها کاهش یافته و آمار فوتی‌ها در استان اندکی افزایش یافته است. میزان بستری و مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

صفر مرگ ناشی از کرونا در 5 استان / کاهش بیمارستان ها در 28 استان کشور

بوشهر

تعداد بستری ها کم و تعداد فوتی ها در استان اندکی بیشتر است. میانگین بستری در کشور و میزان مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

صفر مرگ ناشی از کرونا در 5 استان / کاهش بیمارستان ها در 28 استان کشور

خوزستان

در هفته جاری تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. نرخ بستری بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

صفر مرگ ناشی از کرونا در 5 استان / کاهش بیمارستان ها در 28 استان کشور

خراسان رضوی

روند بستری و مرگ و میر در استان پایین است. میزان بستری و فوت در استان در کشور متوسط ​​است.

صفر مرگ ناشی از کرونا در 5 استان / کاهش بیمارستان ها در 28 استان کشور

اردبیل

در هفته های اخیر روند بستری شدن در بیمارستان کند شده و میزان مرگ و میر در استان اندکی افزایش یافته است. موارد بستری در بیمارستان و میزان مرگ و میر در کشور متوسط ​​است.

خبر مرتبط:  ایمن‌ ترین خودروهای سال 2021 براساس استاندارد یورو انکپ را بشناسید/ عکس

صفر مرگ ناشی از کرونا در 5 استان / کاهش بیمارستان ها در 28 استان کشور

مرکز

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان پذیرش در بیمارستان و میزان مرگ و میر در کشور متوسط ​​است.

صفر مرگ ناشی از کرونا در 5 استان / کاهش بیمارستان ها در 28 استان کشور

اصفهان

در این هفته تعداد بستری ها کاهش و تعداد فوتی ها در استان افزایش یافت. میزان پذیرش در بیمارستان و میزان مرگ و میر در کشور متوسط ​​است.

صفر مرگ ناشی از کرونا در 5 استان / کاهش بیمارستان ها در 28 استان کشور

زنزن

در هفته های اخیر روند بستری در استان به ثبات رسیده و مرگ و میر استان صفر است. تعداد بستری‌های بیمارستانی در کشور کم و میزان مرگ و میر در استان صفر بوده است.

صفر مرگ ناشی از کرونا در 5 استان / کاهش بیمارستان ها در 28 استان کشور

مازندران

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری و مرگ و میر در استان در کشور متوسط ​​است.

صفر مرگ ناشی از کرونا در 5 استان / کاهش بیمارستان ها در 28 استان کشور

آفتاب.

روند بستری در بیمارستان پایین است و میزان مرگ و میر در استان صفر است. میزان بستری در بیمارستان در کشور متوسط ​​و میزان مرگ و میر صفر بود.

صفر مرگ ناشی از کرونا در 5 استان / کاهش بیمارستان ها در 28 استان کشور

آذربایجان غربی

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری و مرگ و میر در استان در کشور متوسط ​​است.

صفر مرگ ناشی از کرونا در 5 استان / کاهش بیمارستان ها در 28 استان کشور

فاروس

در هفته جاری تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. تعداد حوادث بستری در کشور و فوت استان صفر بود.

صفر مرگ ناشی از کرونا در 5 استان / کاهش بیمارستان ها در 28 استان کشور

کوم

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. موارد بستری در بیمارستان و میزان مرگ و میر در کشور متوسط ​​است.

صفر مرگ ناشی از کرونا در 5 استان / کاهش بیمارستان ها در 28 استان کشور

البرز

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. موارد بستری در بیمارستان و میزان مرگ و میر در کشور متوسط ​​است.

صفر مرگ ناشی از کرونا در 5 استان / کاهش بیمارستان ها در 28 استان کشور

همدان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. موارد بستری در بیمارستان و میزان مرگ و میر در کشور متوسط ​​است.

خبر مرتبط:  فعالین فضای مجازی، افسرده‌تر هستند

صفر مرگ ناشی از کرونا در 5 استان / کاهش بیمارستان ها در 28 استان کشور

هرمزگان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن و مرگ و میر در کشور متوسط ​​است.

صفر مرگ ناشی از کرونا در 5 استان / کاهش بیمارستان ها در 28 استان کشور

خواجین

در هفته های اخیر تعداد بستری ها در استان کاهش یافته و آمار فوتی ها در استان اندکی افزایش یافته است. میزان بستری و مرگ و میر در استان در کشور متوسط ​​است.

صفر مرگ ناشی از کرونا در 5 استان / کاهش بیمارستان ها در 28 استان کشور

کردستان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها ثابت بوده و تلفات در استان صفر بوده است. تعداد حوادث بستری در کشور و میزان مرگ و میر در استان صفر است.

صفر مرگ ناشی از کرونا در 5 استان / کاهش بیمارستان ها در 28 استان کشور

گیلان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

صفر مرگ ناشی از کرونا در 5 استان / کاهش بیمارستان ها در 28 استان کشور

آذربایجان شرقی

در هفته های اخیر بستری شدن در بیمارستان کاهش یافته و مرگ و میر در استان ثابت بوده است. میزان بستری در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و مرگ و میر استان بالاتر از میانگین کشوری است.

صفر مرگ ناشی از کرونا در 5 استان / کاهش بیمارستان ها در 28 استان کشور

سیستان و بلوچستان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها در استان کاهش یافته و مرگ و میرها ثابت بوده است. میزان بروز بیماران بستری در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر متوسط ​​است.

صفر مرگ ناشی از کرونا در 5 استان / کاهش بیمارستان ها در 28 استان کشور

گلستان

تعداد بستری ها در استان کم و آمار فوتی ها در استان صفر است. میزان بروز موارد بستری در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان صفر است.

صفر مرگ ناشی از کرونا در 5 استان / کاهش بیمارستان ها در 28 استان کشور

به گزارش مجله سلامتی ایران، در یکصد و شانزدهمین هفته اپیدمی کرونا در کشور، در 28 استان کشور کاهش بستری و در سه استان روند رکودی و در 21 استان کشور نیز موارد مثبت کاهش یا بی حرکتی مرگ و میر مشاهده شده است. .

صفر مرگ ناشی از کرونا در 5 استان / کاهش بیمارستان ها در 28 استان کشور

انتهای پیام/