عمومی

“مدرسه تلویزیونی ایران” جمعه ۲۰ فروردین

انتشار دروس دانش آموز در مدرسه تلویزیون ایران با آموزش تربیت بدنی از شبکه آموزش آغاز می شود.

شبکه آموزش:
8 درس تربیت بدنی از ساعت 7:45

مهارت های فنی و حرفه ای:

8:00 تا 7:00 منابع هنرهای تجسمی – هنرهای گرافیکی – پایه 10 – واحد فنی و حرفه ای

2: 9 تا 9:00 ارتباط موثر – خدمات – درجه 10 – واحد فنی و حرفه ای

9 تا 9:30 کارگاه گرافیک – گرافیک – پایه 12 – واحد فنی و حرفه ای

6 پایه ابتدایی:
از ساعت 10:30 صبح تا 1:05 بعد از ظهر ، ریاضیات و زندگی روی کلاس اول متمرکز هستند

زندگی از 2:01 تا 11:30 معطوف به ریاضیات و کلاس دوم بود

زندگی از 11:30 صبح تا 12:00 شب روی ریاضی و کلاس سوم متمرکز بود

12:00 تا 12:30 تفکر و تحقیق کلاس ششم

12:30 تا 13:00 بسته انتقال مدرسه قابل خواندن

13:00 تا 13:30 نگارش فارسی و مقدماتی ناشنوایان

13:30 تا 13:50 بازی ها و ریاضیات پایه برای ناشنوایان

اولین دبیرستان:
14:30 تا 15:00 فرهنگ و هنر کلاس هفتم

15:00 تا 15:30 فرهنگ و هنر کلاس هشتم

15: 25 تا 16 فرهنگ و هنر کلاس نهم

دوره آموزش متوسطه مجازی
16:00 تا 16:30 تربیت معلم

مدرسه راهنمایی:
16:30 تا 17:00 ریاضیات یک – پایه 10 – علوم تجربی و فیزیک ریاضی

17:00 تا 17:30 آمادگی دفاعی – پایه 10 – مشترک همه بخش ها

17:30 تا 18:00 ریاضیات یک – پایه 10 – علوم تجربی و ریاضیات و فیزیک


شبکه 4:

7:45 دوره علوم و فناوری ادبیات ، کلاس 2 ، 11 گرایش ادبیات ، علوم انسانی ، علوم و معارف اسلامی

خبر مرتبط:  دفتر نمایندگی بوش در تهران

8:15 دوره علوم و فنون ادبیات ، کلاس 2 ، 11 گرایش ادبیات ، علوم انسانی ، علوم اسلامی و دانش

8:45 دوره مدیریت خانواده و سبک زندگی ، 12 مشترک اصلی از همه دسته ها

9:10 درس فارسی 2 پایه 11 در همه بخش ها مشترک است

9:35 نوشتن درس 1/3 پایه 12 در همه رشته ها مشترک است

10 شب ، درس تاریخ ، کلاس 3 ، 12 بخش ادبیات و علوم انسانی

10:25 درس تاریخ ، کلاس 3 ، 12 بخش ادبیات و علوم انسانی

10:50 درس عربی ، 10 دوره در قرآن ، کلاس 1 ، ادبیات و علوم انسانی

11:15 آمار ریاضیات ، کلاس 3 ، 12 بخش ادبیات ، علوم انسانی ، علوم اسلامی و دانش

11:45 آمار ریاضی ، کلاس 3 ، 12 بخش ادبیات ، علوم انسانی ، علوم اسلامی و دانش

شبکه آموزش قرآن و سیما:

15:30 عربی و قرآن (نمرات آزمون) در علوم و معارف اسلامی ، دومین میانگین نظری