استان ها

رسانه ها نقش اساسی در بحران زایی یا بحران زدایی

خجسته پور: بدون شک در دنیای پیشرفته امروز ، رسانه ها به عنوان ستون چهارم دموکراسی ذکر شده اند ، با سه قوه به ویژه دستگاه های اجرایی و اجرایی ، نقش فعالی در توسعه همه و سود متقابل دارند. فعال در مسئولیت های شرکتی و به دستور استاندار محترم سمنان ، رسانه ها و روزنامه نگاران ، صرف نظر از ظاهر تحسین برانگیز و تمسخرآمیز خود ، می توانند با یادآوری نقاط ضعف و کاستی های سیستم مدیریتی کشور ، به درستی و به موقع چرخانده و نقش موثری در تقویت دولت و نظام بین مردم و پل بازی کنند.

به دلیل توانایی رسانه برای هدایت افکار عمومی ، ایجاد یا بحران زدایی در جامعه ، اغراق آمیز یا کمرنگ شدن و ایجاد امید یا ناامیدی در جامعه است و با وجود این پتانسیل عظیم برخی مدیران و مجریان ، این ثروت قدرت را از آن بهره می برند و یا آن را منتقل می کنند ، یا اقدامات آنها و این اقدامات باعث ایجاد بحران در فضای رسانه و همچنین توانایی مدیران در استفاده از این توانایی از نظر زیبایی شناختی و منطقی می شود تا تأثیر روشنی در رشد شرکتی و ارتقاء منزلت رسانه ای داشته باشد. آن دستگاه بازی می کند ، درهای انتقاد را می بندد و روزنامه نگاران را از دسترسی به اخبار و تعمیرات دستگاه منع می کند و به فرایندی مخرب و ناکارآمد در مدیریت آن وسیله منتهی می شود که از حمایت های قانونی بهره نمی برد. این یک رویکرد مدیریتی نیست.

خبر مرتبط:  عسلی که تنها در خراسان جنوبی می‌توان یافت 

تصمیم هیئت اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی استان مبنی بر ممنوعیت شکایات مدیران علیه خبرنگاران ، ضمن ایجاد جرقه امید و انگیزه در این بخش زحمتکش و متفکر جامعه ، تأیید می کند که مسئولان فرهنگی و رسانه ای از مدیریت ارشد استان حمایت می کنند. از طرف رسانه ها و خبرنگاران ، به عنوان یک آینه تمام عیار ، جامعه را به عنوان یک استراتژی بنیادی و ایدئولوژیک در ذهن خود دارند و برای رسیدن به این هدف از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.
با این حال ، این روزها با نگاهی کوتاه و بررسی اخبار در نقاط مختلف استان که البته از قضا با روز بزرگداشت روزنامه نگاران و اعضای رسانه ها مصادف است ، هر از گاهی به مقاله ها و نسخه های خطی می رسیم که مطابق با این قطعنامه نیست. این شورا دیدگاهی درمورد وضعیت خبرنگاران نداشت
برخورد ناعادلانه با روزنامه نگاران و شکایات مربوط به نوبت آنها در دادگاه ها و قلم و آزادی بیان و نقش نظارتی روزنامه نگاران ، بنابراین حفظ عزت مدیران و احترام به کار و مدیریت مأموران ، مأموریت اجرایی توسط همه ، به ویژه اعضای سخت کوش رسانه است. وی تأکید می کند که در صورت صحت این خبر ، چنین اقداماتی علیه رویه ها و مقررات قانونی منعکس کننده اقدامات کارفرمایان است. آنها در ارزیابی سالانه مدیران مؤثر و مؤثر خواهند بود.

‘پور
رئیس هیئت مدیره اطلاعات
و ارتقاء اقتصادی استان سمنان

46