عمومی

درباره دلجویی رئیس‌جمهور از آیت‌الله صافی

در همان روز اعلام این خبر، آقای عسکری معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در تماسی نزدیک گفت که آقای رئیسی متن یادداشت را مطالعه کرده و در این باره موضع گیری کرده است و در سایت موجود است. وب سایت رئیس جمهور

چند دقیقه بعد خبر را در سایتی که گفتم دیدم. در پایان جلسه هیئت دولت، آقای رئیسی به طور موقت و بدون اشاره به مزاحمت و تحقیر و نام بردن از آیت الله صافی، افسران عظام تقلید را برای مراجع کشور مفید دانستند.

با این خبر آگاهانه آن را در سایت ریاست جمهوری برای روزنامه پوشش دادم و تاکید کردم که سخنان رئیس جمهور کافی نیست.

دیروز که خبر تماس تلفنی آقای رئیسی با این تقلید شریف منتشر شد، گمان می کردم که آقای رئیس جمهور نیز با توجه به اینکه سمت سابق ایشان کافی نبود، سعی در کتمان آن داشته است.

به نظرم اگر دو نفر دیگر بدون صرف وقت موضع می گرفتند موثرتر بود اما باید مورد تقدیر آقای رئیسی قرار می گرفت.

اما با وجود غنی سازی، هنوز این سوال اساسی وجود دارد که آقای رئیسی چقدر با دیدگاه آیت الله صافی گلپایگانی مبنی بر اینکه عصبانیت با کشورهای مختلف به ضرر مردم است موافق است؟ آیا او اساساً به آن اعتراف می کند؟ اگر بله دستور کار اجرایی آن چیست؟ و اگر پاسخی وجود ندارد، جایگزین چیست؟ آیا خشونت باید ادامه یابد؟

خبر مرتبط:  زمان تغییر است آقای منصوریان!