عمومی

جدول زمانی آموزش تلویزیونی

چهارشنبه ، 10 سپتامبر برنامه آموزش تلویزیون دانشجویی

شبکه آموزش:

مهارت های فنی و حرفه ای:

آشنایی با آموزشگاه های نقاشی در زمینه نقاشی و هنر اصیل از ساعت 8 صبح تا 8.30 صبح

8.30 صبح تا 9 بعد از ظهر نرم افزار ، زمینه اصلی کامپیوتر 12

9 تا 9:30 صبح عکاسی دیجیتال عکاسی کلاس دهم

20:50 تا 21:15 مدیریت تولید محتوا

21.15 تا 21.50 دانش فنی

دبستان

10:45 تا 11:10 بازی های کلاس اول و ریاضیات

11:10 تا 11:35 نوشتن فارسی و کلاس دوم

11:35 تا 12 فارسی و کلاس سوم نوشتن

12 تا 12:25 بازی و ریاضی کلاس چهارم

12.25 تا 12.50 بازی و ریاضی کلاس پنجم

13:15 تا 13:45 بازی های کلاس ششم و ریاضیات

اولین دبیرستان

14.30 تا 15 کلاس هفتم ادبیات فارسی (ساعت آفرینش)

کلاس پانزدهم تا 15.30 ادبیات فارسی کلاس هشتم (قبل)

ادبیات فارسی کلاس نهم از ساعت 15.30 تا 16 (قلب آفرینش همه خدا)

آموزش مجانی

16 تا 16.30 دوره آموزش مجازی برای معلمان برای توسعه مهارت های حرفه ای موضوع دروس: Sangit 2 (تیراندازی و صفحه نمایش)

مدرسه راهنمایی

16.30 تا 17 شیمی 2 ، کلاس 11 ، ریاضیات ، فیزیک و علوم تجربی

17:00 تا 17:30 فیزیک 2 ، کلاس یازدهم ، علوم تجربی

کلاس 1 شیمی ، ریاضیات ، فیزیک و علوم تجربی از 5:30 بعد از ظهر تا 6:00 بعد از ظهر

20 تا 20.25 درس فیزیک کلاس 12 علوم تجربی

20.25 تا 20.50 درس شیمی ، کلاس 3 ، کلاس 12 ، ریاضیات ، فیزیک و علوم تجربی

خبر مرتبط:  آموزش حضوری سئو در مشهد با بهترین سئو کار مشهد