اقتصادی

تولید رقم کنجد سردار توسط محققان کشور

رقم کنجد سردار با همکاری محققان دانشگاه بیرجند و پژوهشگاه اصلاح بذر و گیاهان کرج تولید شد.

به گزارش مجله سلامتی ایراندکتر حمیدرجا رمضانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند ، با اشاره به نام رقم سردار ، اظهار داشت: موسسه تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی نژاد سردار را برای خط کنجد ESSE-89-11 تأیید و نامگذاری کرده است.

وی اظهار داشت: پر محصول ، دوره رشد کوتاه ، ایده آل برای کاشت در مناطق معتدل و وجود سه کپسول در محور برگ از ویژگی های رقم کنجد سردار و نتیجه عبور از نژاد سردار اولتان و یکتا است.

یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی سرایان ، دانشگاه بیرجند ، گفت: این پروژه تحقیقاتی سالهاست که با همکاری م Instituteسسه تحقیقات اصلاح بذر و بذر کرج و بنده و خودم و اخیراً در کمیته معرفی موسسه تحقیقات آموزش اجرا شده است. پسوند کشاورزی تصویب و به نام سردار ثبت شد.

به گفته وزارت علوم ، دلیل این آمار این است که پس از شهادت سردار رشید اسلام ، سرلشکر سلیمانی ، تصمیم گرفته شد تا به منظور بهبود کشاورزی و افزایش جدول کشاورزان ، این رقم را با نام سردار تزئین کنند.

انتهای پیام

خبر مرتبط:  باید تصور کنیم تحریم‌ها می‌مانند