علمی و پزشکی

توضیح وزارت بهداشت درباره یک نامه؛ غربالگری جنین و ثبت آن در سامانه ممنوع نشده است

در نامه مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، این نامه حذف غربالگری جنین از سیستم های الکترونیکی عنوان شده است.

دکتر در گفت وگو با مجله سلامتی ایران، وی گفت: این نامه بر اساس ماده 53 و ماده 54 ماده 54 قانون خانواده و جوانان تنظیم شده است. بر اساس این قانون غربالگری و ثبت آن در سامانه‌های وزارت بهداشت ممنوع نیست، اما در اصل 54 مورد تاکید قرار گرفته است.

وی گفت: در وزارت بهداشت سامانه ویژه ای بر اساس ماده 54 قانون حمایت از خانواده و جوانان طراحی شده و باید درخواست غربالگری، روند انجام آن، تصویربرداری (سونوگرافی) و آزمایشات غربالگری داشته باشد و در این مورد ثبت نام کنید. سیستم.”

برکتی گفت: مکاتبات در حد ارائه خدمات و سامانه های مرتبط است. طبق قانون، درخواست غربالگری ناهنجاری های جنینی به دلیل شرایط خاص آن در سطح مراقبین سلامت قابل ارائه نیست و درخواست غربالگری باید توسط متخصص و ضوابط اجرایی مندرج در این خصوص انجام شود.
انتهای پیام/