فرهنگ و هنر

تدوین سیاست‌های فرهنگی در بحرانهای طبیعی به شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شد

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور یک مقاله واحد با عنوان “روند و مرجع سیاست های فرهنگی در پی بحران طبیعی” منتشر کرد که در پنجمین جلسه کمیته هماهنگی و راهبری برای اجرای پروژه مهندسی فرهنگی کشور تصویب شد.

به گزارش مجله سلامتی ایران ، با اشاره به کنفرانس خبری شورای عالی انقلاب فرهنگی ، در همین مقاله آمده است که شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف است سیاست های فرهنگی را در مواجهه با بحران های طبیعی تدوین کند تا بتواند سیستم مدیریت فرهنگی فرهنگی کشور را ارتقا بخشد. .

اجرای این توافق نامه منوط به رعایت الزامات مربوطه از جمله تخصیص منابع جدید مالی و سازمانی و عدم رعایت مقررات مربوط می باشد.
متن یک مقاله با عنوان “روند و بازتاب چارچوب سیاست های فرهنگی در هنگام بروز بلایای طبیعی” آمده است:

مقاله واحد “روند و استناد به سیاست گذاری فرهنگی در شرایط بحران طبیعی”
(5 دفتر هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در تاریخ 03/4/2013)

ماده اول: “دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف است سیاست های فرهنگی را در صورت بروز بحران تحت برنامه كلی 13 برنامه مهندسی فرهنگی كشور تدوین كند تا بتواند سیستم مدیریت فرهنگی كشور را تحكیم دهد.”

انتهای پیام

خبر مرتبط:  ولایت پذیری و عمل به تکلیف ویژگی بارز شهداست