استان ها

امیر فیلی: سواد سلامت عاملی مهم در ارتقای دانش افراد نسبت به سلامتی است

به گزارش کردستان مجله سلامتی ایران، دکتر. امیر فیلی در گفتگو با خبرنگاران گفت: اکثر کشورهای توسعه یافته بر این رکن مهم در سیاست های ملی خود تاکید دارند و برنامه های مورد نیاز برای بهبود آن را طراحی و اجرا می کنند.

او می گوید بررسی سوابق بالادستی در ایران نشان می دهد که; در بعد سیاستگذاری نیز بر ارتقای سطح سواد سلامت عمومی تأکید شده است: «ضعف در تولید داده‌های مورد نیاز در این حوزه، نظارت بر موفقیت و کارایی اقدامات در حوزه اجرایی را غیرممکن یا بسیار دشوار می‌سازد».

یکی از اعضای کمیسیون سلامت جوانان کشور گفت: اما شواهد موجود در حوزه اجرایی نشان می دهد که برنامه های دولت ها در اجرای سیاست های فوق کافی و مؤثر نیست. بنابراین بر اساس نتایج مطالعه؛ سواد سلامت جامعه اعم از مردم، گروه های آسیب پذیر و بیماران در سطح مطلوبی نیست.

“ارزیابی مطالعات انجام شده در زمینه سواد سلامت نشان دهنده نیاز به سازماندهی، طراحی و اجرای عمدی آنها در یک دوره زمانی است تا بتوانند ابزار مفیدی برای بهینه سازی بودجه های تحقیقاتی، مقایسه نتایج و نظارت بر عملکرد باشند. بررسی سیاست های موجود در حوزه سواد اجرایی و سلامت جامعه.

48

خبر مرتبط:  مزایای زایمان طبیعی در مادران باردار چیست؟