اجتماعی

افزایش صرفه‌جویی‌ مالی با اجرای تفاهمنامه عملکردی

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران اصلاح حکمرانی شهری و صرفه جویی اقتصادی را از مزایای اجرای تفاهم نامه دانست: “ایده اصلی تفاهم نامه ، توانمندسازی مدیران و پاسخگو بودن آنها است.” آن را دارد

به گزارش مجله سلامتی ایران ، روح الله شهیدی پور در یادداشت اقدام ، آنها بیان کردند که اهداف شرکتی و شخصی مدیران ارشد کارکنان در رابطه با واحد عملیاتی و مدیران آن مشخص شده است و آنها پس از بررسی و دریافت مدیران مربوطه منتشر می شوند. زمینه های مختلف بودجه ریزی و منابع انسانی فراهم می شود ، سپس اصل پاسخگویی مدیران ارزیابی می شود و عملکرد شرکتی و شخصی مدیران در فواصل سه ماهه ارزیابی می شود و در صورت موفقیت در دستیابی به اهداف سازمانی و شخصی ، مدیران و کارمندان پاداش می گیرند.

وی با اشاره به امضای اولین تفاهم نامه عملکرد در شهرداری تهران در شهریور 1395 ، گفت: 1399 در نیمه دوم سال ، یک مدل یادداشت عملکرد در شهرداری منطقه 22 تهیه و اجرا شد.

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران تفاهم نامه عملکرد را قانونی دانست و گفت: طبق تبصره 8 بودجه سال 1399 ، شهرداری تهران موظف است با استفاده از یادداشت عملکرد ، سیستم بودجه مبتنی بر عملکرد را به صورت عملی اجرا کند. بند 32 برنامه پنجم توسعه تهران به آهستگی این مسئله را نیز مورد توجه قرار می دهد.در برنامه پنج ساله توسعه ششم این کشور بر اجرای آن تأکید شده و دولت در اجرای آن در سالهای اخیر اهتمام ویژه ای داشته است.

خبر مرتبط:  شکوفایی شهرها درگروی توسعه همکاری مراکز پژوهشی مجلس و مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

وی ایده اصلی یادداشت عملکرد را “اجازه دهید مدیران مدیریت کنند” عنوان کرد و گفت: اگر مدیران از اختیارات کافی در حوزه کاری خود برخوردار باشند و مسئول دستیابی به نتایج و اهداف سازمانی باشند ، امکان مدیریت واقع بینانه فراهم شده و مدیران می توانند کارایی و اثربخشی را به حداکثر برسانند. بنابراین ، هنگام ارتقا govern حاکمیت شهری ، صرفه جویی اقتصادی و مالی نیز حاصل می شود.

شهیدی پور در مورد تفاوت تفاهم نامه عملکرد با سایر روش ها و تکنیک های سنتی مدیریت گفت: در روش های سنتی و سنتی مدیریت بخش دولتی ، مدیران ارشد برنامه های سالانه (بودجه) را به واحدهای عملیاتی و تدوین با منابع دقیق ، دقیق و بعضاً انعطاف پذیر و انسانی می کشند. ارتباطات جهت ها و رویه های مختلف در بسیاری از زمینه ها ، از جمله در عمل ، اغلب در بسیاری از موارد اجرایی در اختیار مدیران عملیاتی است.

به گزارش وب سایت “شهار” ، وی تهیه و تبادل تفاهم نامه عملکرد شهرداری منطقه 22 را اولین گام در اجرای بودجه مبتنی بر عملکرد عنوان کرد و گفت: در مراحل بعدی لازم است تفاهم نامه عملکرد با چندین منطقه ، شرکت و سایر سازمان ها نهایی شود. در صورت موفقیت آمیز بودن این مرحله (مرحله آزمایشی) و استفاده از نتایج ، بخش قابل توجهی از م entitiesسسات شرکتی شهرداری تهران توسعه یافته و با استراتژی بودجه 1400 بودجه مبتنی بر عملکرد و یادداشت عملکرد به شهرداری ارائه می شوند .

انتهای پیام