عمومی

احتمال وقوع فساد در اعلام ساختمان‌های ناایمن/ آمار شورای شهر تهران غلط است

گر بیش از ز ز ختم ختم ختم گر گر گر گر گر گر گر گر گر گر گر گر گر

من به صورت درصدی می گویم گویم. مطمئناً بر س س ری ری ری مطمئناً مطمئناً مطمئناً مطمئناً مطمئناً مطمئناً مطمئناً مطمئن باشید مطمئناً مطمئناً مطمئناً مطمئناً به طور قطع مطمئن شوید که مطمئن شوید که نتوانید آن را انجام دهید. ین که یاشهر شهر فکر می کند ین ین ین ین ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ستار ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ستار حتی خسته کننده های تازه ساز ما ، آسیب پذیر و خاصاً ساختمانهایی که بعد از گرانی ساخته می شوند.
آخرین اطلاعات من نشان مصر سارا کاره واره واجعه یاجعه یامثل ی مثل ای ی مثلان ی لامثل ی مثلای ی مثلای ی مثلال . هم نتیجه منطقی ما یک سال گذشته است.

گر فرض کنیم که ر ر ر ر ر وجود آنها هستند که هستند آنها هستند هستند هستند وجود هستند آنها هستند هستند هستند هستند هستند هستند هستند همانطور که هستند وجود دارند وجود دارند وجود دارند.

بله ، به نظر من ، یمن یمن یمن یمن ملن مل مل مل مل مل مل مل مل مل مل مل مل مل مل مل. با این تعریف ، چنین ساختمانهایی ، به عنوان اسیب پذیرفته شده قلمداد می شوند.

ابعالی می گویید با گران شدن مصالح ساختمانی ، تخلفات رخ داده است. قبل از زان شدن قیمت مصالح ، وضعیت ساخت و سازها چگونه بوده است؟

قبل از گرانی یعنی حدود 10 سال قبل ، در ساخت و ساز و بیش از اسکلت که منظور من است ، یک مقدار به سازه به داده شده است. به طراطر کار علمی که بعد از زلزله رودبار و منجیل (۱۳۶۹) و بعد هم نجات نجات نجات نجات نجات نی نجات.

با این شرایط در یک سال اخیر و بعد از گرانی مصالح ساختمانی ، من مطالعاتی داشتم که کارهای عجیب و غریب زیازه نجا زهاد ها را انجام می دهید آرم دی آرم آرم ز نرم نرم فز فز مپیوتری مپیوتری ز فتد فتد ز ز فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد فتد.

ما تجارب داریم که نشان می دهد این کارهایی که به دلیل گرانی مصالح و صرفاً جوی در اسکلت ساز می شود ، خیلی بدی می شود بود. چون به مردم گفته می شود بر بر س س باید شود می شود می شود می شود می شود می شود می شود می شود می شود می شود شود می شود می شود شود می شود شود می شود شود می شود شود می شود شود.

خبر مرتبط:  اولویت تهران در مراقبت از روابط خارجی 

قیمت فولاد در سال ۱۳۹۹ با افزایش نیرو پیدا کرد.

بله و معمولاً دو برابر شده است.

آیا بطور دقیق شما را بررسی می کنید که آیا فرضاً میگردد کمتری در ساستفان ها به تأیید رسیده است؟

بله؛ مطالعات دانشگاهی ما ، مطالعاتی که به صورت میدانی انجام شده است. ینالعات نشان می دهد که با دستکاری برنامه هاه کامپیوتر ، امی میاست سباده دها شدن می شودآشود بسیجی بسیجی دهاخو دهاکه کهاده اده اده ا دها دها دها دها دهها ده

مگر مشخص نیست ختم ختم ختم ختم ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز

میزان استفاده از این نوع مصالح ، بستگی در عوامل موثر است و این جایزه ای است که وجود دارد ، تعداد طبقات ساختمان چقدر است و عرض می شود و است. همچنین بستگی به این است که ساختمان کاربری چگونه است. ام این تأثیر دارد و در هر ساختمانی متفاوت است.

اگر کاربری و طبقات ساختمان مشخص شود مشخص می شود که چقدر میلگرد استفاده شود.

خیر؛ لزوماً این طور نیست ولی می شود گفت بین ……………………

وقتی که این مقدار نوسان دامنه وجود دارد راه را باز می کند که تغییر در زمان ساخت ایجاد می شود و مهندس نیز می تواند قبول کند.

من فراتر می روم و می گویم شما یک مهندس ناظر جوان هستید در نظر گرفتن که حقوق ن زلیازلی می کند. در مقابل آن ، ما می دانیم که با چه قیمتی هر متر مربع ساختمان ساخته می شود. توجه کنید و واقعیت را بپذیرید.
مهندس ناظر ، عملاً در مقابل یک پاداش خوب ، از خیلی چیزها فقط نظر من کند. یک واقعیت است و البته کار درستی هم نیست و خلاصه است. من جیایی فعالیت داشتم که دیدم فنی کار می کند به دلیل پاداش شاه که توسط پیمانکاران و مشاوران ، به ناظران داده شده است ، به طور کامل کار فنی در حد صفر نبود. برای مثال ، ستونی طراحی شده است که در اولین درس مهندسی عمران ، غلط است تا دیگر موارد دیگر.

مهندس ناظر باید از وقوع تخلف جلوگیری کند. وقتی مهندس ناظر چشم در واقعیت می بندد در اصل ایمنی فدا شود.

وقتی که گر گر ر ر ر ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن که که که که که که که که که که . این مشکل باید حل شود وگرنه شیطان می تواند به راحتی مهندس شود و به فریب بدهد.

هر زمان مهندسین ناظر ، زیرمجموعه نظام مهندسی ساختمان هستند. نظام مهندسی نمی تواند جلوی چنین تخلفاتی را بگیرد

از نظام مهندسی هم مکافاتی است که باید بررسی شود.

سازمان نظام مهندسی ساختمان در دهه ۱۳۷۰ ایجاد شده است که وضعیت ساخت و ساز را بهبود می بخشد. چرا پس این طور معمول نشده؟

من در دوره سوم ، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی بودم. در آن دروه فکر کردماندیدا شوم که کاید در ساخت این مجموعه توانایی فعالیت انجام بدهی و همین طور را پیگیری کنیم. هنگامی که عضو ت ت ت ت برند مارک تجاری مارک تجاری مارک تجاری مارک تجاری مارک تجاری مارک تجاری مارک تجاری مارک تجاری مارک تجاری مارک مارک تجاری مارک تجاری مارک تجاری مارک مارک مارک مارک مارک مارک مارک مارک تجاری مارک مارک تجاری مارک مارک مارک مارک مارک مارک مارک مارک مارک مارک مارک مارک مارک مارک مارک مارک مارک مارک مارک مارک مارک مارک مارک تجاری مارک مارک تجاری مارک مارک تجاری مارک تجاری مارک تجاری مارک مارک تجاری مارک تجاری مارک تجاری مارک تجاری مارک تجاری مارک مارک تجاری می شوید برای من که از سیستم دانشگاهی به این سازمان رفته ام ، این کارها کاملاً قابل قبول نبوده ولی چنین نوع کارهایی انجام نمی شود.

خبر مرتبط:  مورد توجه‌ترین مقاصد گردشگری مجازی در نوروز

در اواخر آن دوره هم ، کاندیدای دوره بعدی نشدم و دیگر هم هیچوقت کاندیدای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی نشدم. مشکلات متعددی بین مجموعه سازمان نظام مهندسی در کشور وجود دارد و هر از گاهی هم ، اخبار منتشر می شود. من فکر نمی کنم که الان هم اتفاقات خوشایندی در این سازمان رخ داده است.

توجه داشته باشید به ین ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت

ما آئین نامه هایی داریم که باید در حوزه آتش سوزی رعایت شود ولی این رعایت نامه ها یت همامی میابله میابله با زلزله ، سیل و سیل سیل سیل سیل رعایت رعایت رعایت رعایت آن ا آئین نامه باید رعایت شود تا سازه اطمینان داشته باشد.

بیش از 10 سال است که سازمان آتش نشانی می تواند کند کند که مقررات مربوط در ساختمان ها اجرا شود. در ین ین تفصیل تفصیل رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد ردا در بعضی اوقات ه ه ه ه ه می تواند کند کند کند و کند کند.

آی مردم مردم ی ی ی س س زه زه زه زه زه زه زه زه زه زه زه زه زه زه زه

من بعد از ز ز ل ل ل ل له نمی دهد می دهد نمی دهد می دهد نمی دهد ، اما نمی دهد ، اما اگر لودر می کند ، می دهد نمی دهد ، اما نمی دهد ، اما نمی توانم بدهم ، اما نمی توانم بدهم. حتی شخص که زه زه زه زه زه شد شد شد شد شد یبند شد یبند یبند یبند یبند یبند شد یبند یبند یبند یبند شد یبند یبند یبند یبند یبند یبند یبند یبند یبند شد که شد ، شد ، شد ، شد ، شد ، شد ،

به طور اختصاصی فردی شخصی عل عل نیست نیست نیست نیست نیست نیست نیست نیست و نیست نیست و نیست نیست و نیست نیست و نیست و نیست

لذا شرایط کنونی ساخت و ساز را در وضعیت بحرانی ای که من برای شهرها و به طور خاص شهر تهران می بینم ، عملکرد ما شهروندان است. چون هیچ نوع پاسخگویی از شهرداری نداریم و سعی می کنیم حداقل ضوابط شهرداری را نیز دور بزنیم. هیچ پاسخگویی از شورای شهر برای برنامه ریزی در زمینه های مختلف شهری نداریم. اگر هم سازمان آتش سوزی نشانی را دور بزنید و مقررات را رعایت نکنید ، این کار را انجام می دهید.

خبر مرتبط:  چرا افکار عمومی با پارک‌ بانوان "زاکانی" سر جنگ دارد؟

آیاهدف ساختمان سازنده این است که کهازد و بفروشد که به طور معمول عمل کند کند

بله دو هفته پیش یکی از دانشجویان سابق من با تلفنی صحبت کردم و گفتم اگر بخواهم زمین ریدارید و زمین ییدارید. ما به اتوبان امام علی (ع) تهران و محله اتابک رفتیم. در انجا ساختمانی در حال واژگونی بود. من اول وارد آن ساختمان شدم و تركهای داخل ساختمان را دیدم. وقتی آن تَرَک ها را دیدم ، سریعاً به بیرون از ساختمان آمدم.

برای یک آدم فنی مثل من ، مشخص بود که مک مک این ساختمان فروبریزد را دارد. لایك لا الان فرو نریخته ست ست ست ستر یك ی بودجه بودجه بودجه بودجه بودجه بودجه بودجه بودجه بودجه بودجه بودجه بودجه بودجه بودجه بودجه بودجه بودجه بودجه بودجه بودجه بودجه.
تغییر د د د ین ین بین فروبریزد ختم ختم ختم ختم ختم ختم ختم ختم ختم ختم ختم. چون دیگر افراد ساکن در آن ، آنجا را تخلیه کرده اند تا ببینند چه کار می کنند.

وضعیت این ساختمان نوسازی که سه سال پیش ساخته شده است ، به طور معمول است. مهندس ناظر و شهرداری هم این ساختمان را مجاز کرده اند اند. ا ساختمان نوساز ، سه سال است که فروخته شده و تحویل داده شده است. پس توجه کنید که داستان چگونه است. به نظر من ، همان شخصیت ساکن در آنجا نیز مقصر است.

گر گر لک لک لک لک گر گر گر گر گر گر گر گر گر گر گر گر گر گر گر گر گر گر گر گر گر گر گر گر گر گر گر گر گر گر گر گر گر گر ب بت یت یت یت یت یت یت بت بط بط

ا دو نوع مقررات داریم. یک نوع مقررات است که در واقع مقررات است و در جاهایی جلوی دست و پ را ساختا یی انجام یی یایید پول اگر شما انجام دهید. در این ینالت ، چنین شخصی سعی می کند این نوع مقررات را دور بزند و رعایت کند. مشخص است مثل سازه ساختمان و مصالح خوب است ولی آن شخص دیگری است که می تواند هدایت شود اگر شما نمی توانید آن را انجام دهید. اول این که باید یک تیم مهندسی خوبی پیدا کند و انتخاب کند.
تنها اگر سایت های اینترنتی را جستجو کنید هر کسی می ست ست است. یک فرد که برای هدایت خود بسازد ، از کجا باید تشخیص بدهد که یک شرکت و سازنده ، تجربه لازم را دارد یا نه. البته هر شرکتی هم تعداد زیادی عکس دارد که می گوید: فلان ساختمان بزرگتر ساخته شده است.

لختن من حظه حظه

برای من که این نوع تدریساحت باشد که بگویمانی ، ینادشو فردی یناین بهاین بهاین بهاین بهاین بهین به ینارد بهارد بهاین